Godina

Naziv i sjedište naručioca 

Naziv ugovora i kratak opis ugovora

2021.

Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor

Studija opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine u toku eksploatacije krečnjaka na ležištu “Drenovača zapad” kod Prijedora

2021.

Apis d.o.o. Trebinje

Glavni rudarski projekat eksploatacije tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na površinskom kopu „Lučin Do“ kod Trebinja

2021.

CAT PUTEVI d.o.o. Ugljevik

Glavni rudarski projekat eksploatacije litotamnijskog krečnjaka krede na ležištu “Tutnjevac Lukića vinogradi” kod Ugljevik Projekat eksploatacije i prerade – knjiga 1 Projekat snabdijevanja električnom energijom – knjiga 2

2021.

Babić prevoz d.o.o. Kozarska Dubica

Studija opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine u toku eksploatacije serpentinita na ležištu “Babića kamen” kod Prijedora

2021.

HERCEGOVINA PUTEVI” a.d. Trebinje

Dopunski rudarski projekat eksploatacije tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu “Zgonjevo” kod Trebinja

Napomena: Projekat u fazi izrade

2021.

ZP RITE UGLJEVIK AD

Uprošćeni rudarski projekat propusta za brzotok prelivnog kanala rijeke Mezgrajice u zoni VZO na PK “Bogutovo Selo”

Uprošćeni rudarski projekat izmještanja komandnog pulta upravljanja postrojenja BMS na PK „Bogutovo Selo“ Ugljevika

2021.

Kremnice d.o.o. Berkovići

Dopunski rudarski projekat izgradnje hale i korištenja opreme za obradu kamena na površinskom kopu “Rudine” kod Berkovića

Napomena: Projekat u fazi izrade

2021.

Kameni agregati d.o.o. Banja Luka

Uprošćeni rudarski projekat izvođenja rudarskih istražnih radova na ležištu „Jasenov Do“ kod Čelinca

2021.

Niskogradnja d.o.o. Laktaši

Uprošćeni rudarski projekat izvođenja rudarskih istražnih radova na ležištu „Rovište“ kod Banja Luke

2020.

Vujo family d.o.o. Šamac

Glavni rudarski projekat eksploatacije građevinskog materijala šljunka i pijeska na ležištu “Šibovac” kod Šamca

2020.

Gvozden kop d.o.o Novi Grad

Uprošćeni rudarski projekat izvođenja rudarskih istražnih radova na lokalitetu Hozićki kamen kod Novog Grada

2020.

Babić prevoz d.o.o. Kozarska Dubica

Uprošćeni rudarski projekat izvođenja rudarskih istražnih radova na lokalitetu Babića kamen kod Prijedora

2020.

EFT HE ULOG“ d.o.o. Kaliovik

Uprošćeni rudarski projekat izrade dvije istražne galerije, IGL-1` I IGL-3 na lokalitetu “ HE Ulog” kod Kalinovika

2020.

Apis d.o.o. Trebinje

Studija ekonomske opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu “Lučin Do” kod Trebinja

Prethodna procjena uticaja rudarskih radova na životnu sredinu u toku eksploatacije tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu Lučin do kod Trebnja

2020.

Niskogradnja d.o.o. Laktaši

Studija ekonomske opravdanosti produženja koncesionog perioda za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena-dijabaza na ležištu “Drugovići” kod Laktaša

2020.

CAT PUTEVI d.o.o. Ugljevik

Studija opravdanosti dodjele koncesije sa elementima procjene zaštite životne sredine u toku eksploatacije litotamnijskog krečnjaka-krede na ležištu “Tutnjevac-Lukića vinogradi” kod Ugljevika

2019.

Aridal d.o.o. Trebinje

Prethodna procjena uticaja rudarskih radova na životnu sredinu u toku eksploatacije arhitektonskog građevinskog kamena na ležištu Vranjak kod Trebinja

Glavni rudarski projekat eksploatacije (GRP) arhitektonskog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu Vranjak kod Trebinja

2019.

Kamenolomi d.o.o.
Zvornik

Dopunski rudarski projekat eksploatacije tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu “Jošanica” kod Zvornika

2019.

Kremstone d.o.o. Berkovići

Prethodna procjena uticaja rudarskih radova na životnu sredinu u toku eksploatacije AG kamena na ležištu Debeli brijeg kod Berkovića

2019.

RUDNIK KREČNJAKA „CARMEUSE“ a.d. Doboj

Uprošćenog rudarskog projekta za odvodnju dijela industrijskog puta od rudnika do fabrike kreča i platoa ispred prijemnih bunkera fabrike kreča na PK „Hardovac“ Doboj

2019.

H&STONE“ d.o.o. Nevesinje

Uprošćeni rudarski projekat izrade istražno-eksploatacione etaže na lokalitetu Straža-Čepeljuše“ kod Nevesinja

2019.

NISKOGRADNJA“ d.o.o. Laktaši

Uprošćeni rudarski projekat izvođenja rudarskih istražnih radova na lokalitetu Gradine kod Čelinca

2019.

Kompanija Milojević Gilje Gas, Bijeljina

Tehnički rudarski projekat transporta termalne vode sa bušotina do izmjenjivačke stanice na lokaciji Kakmuž kod Petrova

2019.

Kremstone d.o.o. Berkovići

Studija opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju arhitektonskog građevinskog kamena-krečnjaka na ležištu “Debeli Brijeg” kod Berkovića

Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu rudarskih radova u toku eksploatacije krečnjaka kao arhitektonskog građevinskog kamena na ležištu „Debeli brijeg“ kod Berkovića

Glavni rudarski projekat eksploatacije arhitektonskog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu Debeli brijeg kod Berkovića

2019.

Vujo family d.o.o. Šamac

Studija opravdanosti dodjele koncesije za eksploataciju građevinskog materijala šljunka i pijeska na ležištu “Šibovac” kod Šamca

Prethodna procjena uticaja rudarskih radova na životnu sredinu u toku eksploatacije građevinskog materijala šljunka i pijeska na ležištu “Šibovac” kod Šamca